Forna tiders hantverkare lade ofta ned lika stort arbete på en produkts estetiska värden som på dess funktion. Det är industridesignerns uppgift att åstadkomma detsamma för produkter som tillverkas i industrin.

Det sägs att den förste som använde uttrycket industridesign var nyzeeländaren Joseph Clude Sinel. Han själv bestred dock detta påstående. I vilket fall är han en av de allra första kända industridesignerna, även om industriprodukter alltid har designats, i någon mån, enda sedan den industriella revolutionen inleddes. En föregångare till Sinel var skotten Christopher Dresser, som inspirerades av det japanska formspråket och var delaktig i att skapa den stil som brukar kallas Modern English. Andra viktiga föregångare återfanns i Deutscher Werkbund, som grundades 1907 för att hjälpa den tyska industrin att bli konkurrenskraftig på den internationella marknaden. I gruppen ingick konstnärer, arkitekter, designers och industrimän, och målet var att sammanföra just industrin och professionella designers. Deutscher Werkbund kom att få stort inflytande över 1900-talets arkitektur och industridesign, inte minst genom sin påverkan på Bauhaus-gruppen.

Gränsdragningar mot andra områden

Det är inte enkelt att dra en klar och tydlig gräns mellan industridesign å ena sidan, och produktdesign, gränssnittsutveckling och interaktionsdesign å den andra. Dessa områden, och andra, överlappar ofta varandra i större eller mindre utsträckning. Ifråga om digital hårdvara, exempelvis smartphones, designas gränssnittet och den fysiska produkten av olika team, men med en gemensam tanke om hur helheten ska se ut och fungera.

När det kommer till större projekt, som en smartphone eller något ännu större, exempelvis en bil, är flera designers inblandade i ett enskilt projekt. Det är inte en och samma person som designar både en bils exteriör och dess inredning, även om båda dessa naturligtvis måste harmoniera. Designern arbetar heller inte avskild från omgivningen, utan har andra till sin hjälp för att bl.a. identifiera kundernas önskemål och behov, och kunna presentera en produkt som svarar mot dessa.